Reklamační řád

pro prodej pevných paliv vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen NOZ) a zákona na ochranu spotřebitele

Reklamací se dále rozumí uplatnění práva z odpovědnosti za vady dle NOZ.

 1. Uplatnění reklamace
  Kupující má právo na dodání dohodnutého zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nemá-li věc uvedené vlastnosti, je vadná.
  Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vady, které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při dodání zboží.
  Reklamované zboží ponechá kupující složené na místě v původním stavu do doby, než prodávající zajistí kontrolu. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží doklad o nákupu zboží.
  Kupující je povinen uložit palivo na vhodném místě a provádět jeho kontrolu, za případné samovznícení způsobené nevhodným skladováním nenese prodávající odpovědnost.
 2. Reklamace váhového množství paliva
  Kupující je povinen uplatnit reklamaci váhového množství ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí, že reklamace nebyla oprávněná, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.
 3. Reklamace optických vad
  Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti, nejdéle do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10% dodaného množství.
 4. Reklamace skrytých vad
  Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě 2 let od převzetí zboží, nedošlo-li ke spálení více jak 10% jeho množství. Tato vada musí být oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most, na náklady kupujícího. Pokud bude reklamace oprávněná, bude mu poskytnuta náhrada vynaložených nákladů na tento rozbor.
 5. Zápis reklamace
  O průběhu reklamace se sepíše zápis. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník, který v provozovně musí být po celou provozní dobu.
 6. Vyřízení reklamace
  Pokud bude dodáno zboží s podstatnými vadami, obdrží kupující nové zboží bez vad nebo mu bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

  Reklamace bude vyřízena u zjevných vad ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce. U jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledků rozboru odebraného vzorku.

  Reklamaci paliv a služeb prodejce přebírá pověřený pracovník:
 7. Závěrečná ustanovení
  Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu ho předá v písemné podobě.
  Tento reklamační řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele.

  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.